Age check

18 jaar of ouder?

Sorry, je moet 18 jaar of ouder zijn om de website te bezoeken.

Onze waarden

Gebruikers- voorwaarden

Deze voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website (de “Website”) van Nolet Distillery B.V. (“Nolet Distillery”), alsmede op of via de Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de “Informatie”), met uitzondering van Informatie op websites waarop expliciet andere gebruiksvoorwaarden (terms and conditions) van toepassing zijn.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van toegang tot en gebruik (of de onmogelijkheid daartoe) van de Website wordt door Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen uitdrukkelijk van de hand gewezen, daaronder mede begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie die op de Website is gepubliceerd of waartoe de Website toegang verleent. Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen, evenals de bestuurders en werknemers van Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen, accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Informatie en/of de aanbevelingen die zijn gepubliceerd op de Website of waartoe via de Website toegang wordt geboden. Deze Informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle gegevens die op de Website zijn weergegeven, waaronder tekst, afbeeldingen, illustraties, graphics, namen of handelsnamen, logo’s en merken voor waren en diensten zijn eigendom van of in licentie bij Nolet Distillery en/of daaraan gelieerde vennootschappen, en zijn auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en/of anderszins beschermd op grond van een intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en/of privé gebruik. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan, verwijderen, het distribueren of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, al dan niet tegen een vergoeding, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nolet Distillery.

Links met andere websites

Verwijzingen of links naar externe websites zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de Website. Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen geven geen enkele garantie en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website. Onze Privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Nolet Distillery via e-mail of anderszins, dan zullen Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen zullen niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Nolet Distillery en daaraan gelieerde vennootschappen terzake van alle schade en kosten die Nolet Distillery en/of daaraan gelieerde vennootschappen lijden of maken terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Privacy policy

Wanneer u de Website bezoekt zal Nolet Distillery uw recht op privacy in acht nemen en respecteren. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verifiëren van de wettelijk toegestane leeftijd voor alcoholgebruik om aldus te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en/of andere wettelijke vereisten. Met uitzondering van de gegevens hiervoor genoemd, verzamelt Nolet Distillery geen persoonsgegevens over u wanneer u de Website bezoekt tenzij u specifiek en uitdrukkelijk ervoor kiest zulke gegevens aan ons te verstrekken. Indien u ervoor kiest om zulke gegevens aan ons te verstrekken, zullen wij die gegevens uitsluitend gebruiken om aan uw verzoek om informatie of andere diensten te kunnen voldoen. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen naar info@nolet.nl met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.